Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Coursebooks » Opportunities Pre-intermediate Test Book (Polish Edition)


Opportunities Pre-intermediate Test Book (Polish Edition)

 
49

Książka obejmuje zestaw 12 testow odpowiadających materiałowi realizowanemu w podręczniku. Nauczyciel ma do dyspozycji 8 testow 'małych' i 4 testy 'duże'. Testy małe (oznaczone numerami od 1 do 8) sprawdzają wiedzę uczniow po zrealizowaniu każdego rozdziału i obliczone są na 45 minut pracy. Testy duże (oznaczone litrami A, B, C i D) obejmują materiał po każdych dwoch rozdziałach i wymagają 90 minut czasu. Każdy test obejmuje sprawdzian materiału gramatyczno-leksykalnego oraz poszczegolnych sprawności językowych. Testy małe sprawdzają jedną sprawność percepcji języka (tzn. rozumienie ze słuchu lub czytanie ze zrozumieniem) oraz jedną sprawność produkcji języka (tzn. mowienie lub pisanie). Testy duże sprawdzają wszystkie cztery sprawności. Zaleca się regularne wykorzystywanie testow zgodnie z intencją autorek, lecz możliwe jest rownież selektywne ich używanie. Każdy komponent testu stanowi, bowiem odrębną całość i, w zależności od potrzeb może być wykorzystany oddzielnie.
Typy zadań w testach odzwierciedlają typy zadań w podręczniku i opierają się na strategiach wprowadzanych w poszczegolnych rozdziałach podręcznika. Testy duże obliczone są na 100 punktow, gdzie 40 punktow przypada na zadania gramatyczno-leksykalne, po 10 punktow na każdą sprawność percepcji języka i po 20 punktow na każdą sprawność produkcji języka. Proporcje te zostały zachowane w testach małych. Zadania w komponencie gramatyczno-leksykalnym obejmują struktury i słownictwo nie wykraczające poza zakres materiału wprowadzonego w poszczegolnych rozdziałach podręcznika. Tematyka testow sprawdzających percepcję językową jest ściśle związana z tematem przewodnim poszczegolnych rozdziałow w podręczniku.

Preview:
Opportunities Pre-intermediate Test Book (Polish Edition)
Purchase Opportunities Pre-intermediate Test Book (Polish Edition) from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.
Tags: tests, Preintermediate, contains, skills, tapescripts, Pre-intermediate, Opportunities